Mới đầu tuần mà Cự Giải đã không có tinh thần làm việc, chỉ muốn nghỉ ngơi , Cùng xem …